Συστήματα Ποιότητας

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Η MENTORING Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001:2008.

Το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 στη νέα έκδοση του έτους 2008, εκτός των άλλων απαιτήσεων, επιβάλει την ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιεί η εταιρεία και τη θέσπιση μετρήσιμων στόχων που οδηγούν σε συνεχή βελτίωσή της.

Αντίστοιχα, το Σύστημα Ποιότητας της MENTORING Α.Ε. καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και ειδικότερα την απαίτηση για συνεχή βελτίωση, περιλαμβάνοντας διαδικασίες ελέγχου της αποδοτικότητας των διεργασιών Υλοποίησης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πελατών.

Οι υπηρεσίες για τις οποίες η MENTORING Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

  • Υπηρεσίες μελετών και εμπειρογνωμοσυνών
  • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση Ερευνών
  • Διοίκηση έργων
  • Σχεδιασμός υπηρεσιών αξιοποίησης κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων
  • Υπηρεσίες δικτύου Business Angels Network
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

0769643870iso_web.jpg

Πιστοποιητικό Ποιότητας Donwload